Wypożycz teleskop

REGULAMIN NAJMU

1. Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział w Kielcach (PTMA Kielce) jest właścicielem przedmiotu najmu – teleskopu Uniwersał 270/1500 (zwanego dalej „Teleskopem”) i może wypożyczyć go Klientowi na czas określony do daty zwrotu, po uprzednim zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu przez Klienta.

2. Klient przejmuje pełną odpowiedzialność za Teleskop w okresie wypożyczenia. Podpisując niniejszą umowę Klient potwierdza, iż przyjął sprzęt sprawny, bez jakichkolwiek uszkodzeń, z zastrzeżeniem uwag opisanych w Opisie Stanu Technicznego Teleskopu.

3. W chwili zwrócenia Teleskopu, mającego miejsce najpóźniej do Daty Zwrotu, PTMA Kielce sprawdza stan sprzętu. W przypadku uszkodzenia Teleskopu lub jego elementu, Klient zobowiązuje się do zwrotu kosztów związanych z naprawą uszkodzonego sprzętu zgodnie z wyceną PTMA Kielce. Koszty naprawy zostaną uiszczone przez Klienta w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty wyceny napraw.

4. Okres wypożyczenia sprzętu obejmuje od 3 dni do miesiąca. Data Odbioru i Zwrotu określana jest indywidualnie pomiędzy PTMA Kielce a Klientem.

  1. Klientem może być każda osoba zamieszkująca teren Polski.
  2. W Dniu Odbioru, Klient zobowiązuje się do złożenia Opłaty Najmu, określonej stałą stawką wynoszącą 7 zł/dobę. Pierwsza doba rozpoczyna się w Dniu Odbioru.
  3. Członkom Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii Oddziału w Kielcach, mającym opłacone składki członkowskie na rok bieżący, przysługuje prawo do bezpłatnego wypożyczenia Teleskopu na okres nie dłuższy niż 14 dni na ogólnych zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. W przypadku wypożyczenia dłuższego od 14 dni, ale nieprzekraczającego miesiąca, wymagane jest uiszczenie Opłaty Najmu, począwszy od dnia 15. wypożyczenia, zgodnie z pkt. 6. niniejszego regulaminu.
  4. Osobą odpowiedzialną za utrzymanie sprawności Teleskopu i umożliwienie jego wypożyczenia jest Prezes Oddziału lub inny członek PTMA Kielce, wyznaczony na mocy odpowiedniej uchwały Zarządu Oddziału.